29 Aug

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

บริษัท ศาลาแดง จำกัด ขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

 

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

 

โดยที่บริษัท ตระหนักถึงการดำเนินกิจการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศ  จึงมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา บริษัทมีทรัพยากรและศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning Software)

ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความรู้ในการใช้งานซอฟท์แวร์ดังกล่าว

อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอยู่เป็นจำนวนมาก

บริษัทจึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะและความรู้การใช้งานซอฟท์แวร์ประเภทนี้ให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา

ให้มีทักษะการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านต่างๆหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

 

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

*