29 Mar

โครงการศึกษาดูงาน ภาควิชาบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการศึกษาดูงาน ภาควิชาบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านการบัญชี
พร้อมเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง
แชร์ประสบการณ์สายงานด้าน SAP CAREER? WHAT IS EPR?
AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

 

 

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

SAP CAREER? WHAT IS EPR? AND START YOUR CAREER PATH IN ERP SYSTEM.

 

 

 

 

 

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

*