19 Jan

โครงการอบรมฝึกปฏิบัติ SAP Business One มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการอบรมฝึกปฏิบัติ SAP Business One

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดย บริษัท ศาลาแดง จำกัด

 

SAP Business One Workshop HCU (Training SAP B1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ยอดนิล
รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

 

บทสัมภาษณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ยอดนิล

รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

โครงการอบรมฝึกปฏิบัติ SAP Business One
เป็นโครงการเสริมทักษะความรู้ด้านการปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชีอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบัน SAP Business One เป็นโปรแกรมที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา
การจัดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติ SAP Business One ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง ผลการดำเนินการที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการวางระบบ การดูแลระบบ และการทำงานของระบบ ERP
2. นักศึกษาได้ความรู้เรื่อง Business Process ผ่านโปรแกรม SAP Business One (Laboratory)
โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเฉพาะทาง
3. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเมื่อจบการศึกษา และสามารถบูรณาการวิทยาการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยทุกคนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง
5. เมื่อจบการศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน และสามารถหางานได้ง่ายขึ้นในสภาวะการแข่งขันของผู้จบการศึกษาจากหลายๆ
มหาวิทยาลัย เสริมสร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชาการบัญชี ผลิตนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จากการสอบถามข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และจบการศึกษา เข้าสู่ระบบการทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1. ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของโปรแกรมทางบัญชี ที่มีอยู่หลากหลายโปรแกรม แต่สำหรับ SAP มีกระบวนการทำงานที่ครอบคุม
ในทุกแผนก ของบริษัท ข้อมูลเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง
2. ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และยังสามารถนำข้อมูลหรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนี้มาปรับใช้
ในการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะโปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะมีขั้นตอนการปฎิบัติที่คล้ายๆกัน
3. ทำให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มเป็นโปรไฟล์
ในการสมัครงานได้เป็นอย่างดีเพราะว่า โปรแกรม SAP นั้นเป็นที่รู้จักอย่างมากในบริษัทต่างๆ
4. ทำให้เราสามารถได้รับพิจารณาทำงานในอีกระดับหนึ่ง นำความรู้ วิธีการใช้โปรแกรม ที่ได้จากการอบรม
ไปใช้ในการสมัครงาน โดยเฉพาะบริษัทที่ใช้โปรแกรม SAP

 

โครงการอบรมฝึกปฏิบัติ SAP Business One เป็นโครงการที่เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่เพิ่มเติมจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร นับว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วิทยาเขตบางพลี) หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วิทยาเขตบางพลี)

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง สามารถปฏิบัติงานได้จริง และแสวงหา สะสม ถ่ายทอดวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจักเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม  เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชนผู้พร้อมที่จะรับใช้สังคม 
เพื่อความผาสุกของเพื่อนร่วมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพภายในปี 2575
อัตลักษณ์
 1. ยึดมั่นในคุณธรรม ๖ ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู
 2. ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  3  คุณลักษณะ  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน
 3. เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
พันธกิจ
 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value - based Economy)
 3. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมได้จริง
 4. ให้บริการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

 

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

 

คณะบริหารธุรกิจ
เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจ มีความรู้เชิงทฤษฎีอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เป็นผู้รู้จริง 
มีทักษะความชำนาญในเชิงปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรผลิตงานวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์
เป็นคณะบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจจีน และเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพใน การทำธุรกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
 3. สร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาและตลาดแรงงานด้านธุรกิจจีน
 4. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า และให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมได้จริง
 5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
 6. ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระกียรติ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้

ปริญญาโท       หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญตรี        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

– สาขาวิชาการจัดการ (Management)
– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

– สาขาวิชาการเงิน (Financial)
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
– สาขาวิชาธุรกิจจีน (Chinese Business)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration, International Program)

– English Program
– Chinese Program

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

*