30 Aug

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด Training SAP B1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด Training SAP B1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด Training SAP B1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด Training SAP B1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด

 

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง เสลา 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือ
            1        เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม ERP-SAP Business One สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาด้วย
            2        เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ให้มีทักษะ ความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม ERP-SAP Business One อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป
            3        เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม ERP-SAP Business One ให้เพียงพอกับความต้องการในตลาดแรงงานที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปด้วย

 

พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ของ วิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

*